اینکوترمز یا Incoterms مخفف واژه “Terms Commercial International ”در واقع اصطالحات بینالمللی بازرگانی جهت ارتباط بین خریداران و فروشندگان در معامالت بین المللی در سطح جهانی می باشد. اینکوترمز شامل مجموعه 11 تایی از اصط الحات اختصاری 3 حرفی که رفتارهای استاندارد بین طرفین قرارداد در یک معامله خرید و فروش را نشان می دهد. و این قوانین نقطه انتقال مسئولیت، انتقال ریسک و هزینه ها را از فروشنده به خریدار در سطح بین المللی تشریح می کند.

تعهدات اصلی قوانین اینکوترمز

  • نقطه تحویل
  • هزینه های حمل و نقل
  • تشریفات ورود و صدور
  • هزینه بیمه

اصطالحات 2020 Incoterms

EXW- EX WORKS
)نام مکان تحویل( EXW

تحویل در محل به معنای آن است که فروشنده کاال را در محل خود در اختیار خریدار قرار می دهد و مسئولیتش در همین نقطه به پایان می رسد . در این حالت فروشنده مسئولیتی در خصوص بارگیری کاال بر روی وسیله نقلیه خریدار جهت حمل و یا ترخیص ندارد. و کلیه هزینه ها و مسئولیتها بعد از دریافت کاال در محل اعالم شده توسط فروشنده با خریدار می باشد. این ترم اینکوترمز حداقل مسئولیت و تعهد را برای فروشنده دارد. در این روش هزینه بیمه با خریدار می باشد.

FCA(Free Carrier)

در ترم FCA فروشنده کاال را در دو حالت به خریدار تحویل می دهد.

حالت اول زمانی که محل تحویل انبار فروشنده می باشد که در این حالت کاال روی وسیله حمل خریدار بارگیری می شود

حالت دوم زمانی که محل تحویل، مکانی غیر از انبار فروشنده باشد در این حالت فروشنده کاال را به شرکت حمل و یا هر شر کت یا شخصی که توسط خریدار معرفی شده است تحویل می دهد.

در این روش از زمانی که کاال به خریدار )شرکت حمل معرفی شده توسط خریدار( تحویل می گردد، ریسک و هزینه به خریدار منتقل می گردد.

FAS (Free Alongside Ship)

در این روش فروشنده کاال را در اسکله کشور مبدا به خریدار یا نماینده او تحویل می دهد. و از این لحظه به بعد کلیه هزینه و ریسک به خریدار منتقل می شود. در این حالت هزینه بیمه با خریدار می باشد.

FOB (Free on Board)

در این روش فروشنده کاال را روی عرشه کشتی به خریدار تحویل می دهد. و از این نقطه به بعد کلیه مسئولیتها به خریدار منتقل می شود.

CPT (Carriage Paid To)

در این روش فروشنده کاال را به شرکت حملی که خود فروشنده تعیین کرده است در مبدا تحویل می دهد و هزینه ها و کرایه جهت حمل تا مقصد را پرداخت می کند. ولی مسئولیت از همانجا به خریدار منتقل می گردد.

CFR (Cost and Freight)

در این روش فروشنده کاال را پس از بارگیری بر روی کشتی در مبدا به خریدار تحویل می دهد و کلیه هزینه
های تا بندر مقصد با فروشنده می باشد. و مسئولیت کاال پس از بارگیری روی عرشه کشتی به خریدار منتقل
می شود. این روش برای حمل و نقل از طریق دریا کاربرد دارد.

CIP (Carriage and
insurance paid to)

در این روش فروشنده کاال را پس از بارگیری بر روی کشتی در مبدا به خریدار تحویل می دهد و کلیه هزینه
های تا بندر مقصد با فروشنده می باشد. و مسئولیت کاال پس از بارگیری روی عرشه کشتی به خریدار منتقل
می شود. این روش برای حمل و نقل از طریق دریا کاربرد دارد. در این روش فروشنده هزینه بیمه باربری و حمل
کاال تا مقصد را پرداخت می نماید.

DAP (Delivered at
Place)

در این روش فروشنده کاال را در محل توافق شده روی وسیله حمل و نقل به خریدار تحویل می دهد و کلیه
ریسک ها و هزینه ها تا مقصد و محل تحویل به خرید ار با فروشنده می باشد.

DPU (Delivered at
place unloaded)

در این روش فروشنده کاال را در محل توافق شده پس از تخلیه از روی وسیله حمل به خریدار تحویل می دهد و
کلیه ریسک ها و هزینه ها تا مقصد پس از تخلیه کاال از روی وسیله حمل و تحویل به خریدار با فروشنده می
باشد.

DDP (Delivered duty
paid) .

در این روش فروشنده کاال را پس از ترخیص در محل توافق شده با خریدار به خریدار تحویل می دهد و کلیه
هزینه ها و ریسک ها تا محل تحویل به خریدار با فروشنده می باشد. در این روش فروشنده حقوق و عوارض و
مالیاتهای گمرکی در مقصد را می پردازد و این روش بیشترین تعهد و مسئولیت را برای فروشنده دارد.

شما می توانید جهت دسترسی همیشگی به 2020 RIncoterms با مراجعه به سایت اتاق بازرگانی
بین المللی ICC به آدرس org.iccwbo://http نسبت به نصب اپلیکیشن اینکوترمز اتاق بین
المللی روی گوشی تلفن همراه خود اقدام نمایید.
تمامی تصاویر از اپلیکیشن 2020 RIncoterms دریافت شده است

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *